Kalendorius
Gegužė 2019
Pr A T K P Š S
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
<< < -- > >>
Paieška
Informaciniai rėmėjaiKAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJA

PRIVATUMO POLITIKA


 Patvirtinta KAFF Prezidento
2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-5/3


PREAMBULĖ

KAFF saugo ir gerbia Dalyvių, Žaidėjų, Tiekėjų ir visų kitų fizinių asmenų privatumą, todėl ši privatumo politika skirta padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir kaip juos tvarko bei naudoja KAFF. Taip pat čia numatyti teisiniai pagrindai, kuriais KAFF kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka KAFF arba kuriuos perduoda patys asmenys ar jų atstovai.

Fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. KAFF, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo fizinių asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Dalyviai, Tiekėjai ir Žaidėjai bet kada gali susipažinti su šia KAFF taikoma asmens duomenų tvarkymo politika. Asmenų informavimas apie šią Politiką vyksta priklausomai nuo to, koks tai asmuo bei kokiu būdu KAFF yra gavusi ir tvarko jo duomenis. Žaidėjai, Dalyviai ir Tiekėjai yra informuojami apie KAFF taikomą asmens duomenų apsaugos Politiką pirmą kartą pasirašydami dokumentus su KAFF bei duodami KAFF sutikimą kaupti, saugoti ir naudoti jų asmens duomenis. Administratoriai su šia Politika supažindinami pirmą kartą po Reglamento įsigaliojimo prisijungę prie Comet sistemos. Visi kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis turi KAFF apie KAFF taikomas asmens duomenų tvarkymo taisykles bei principus informuojami pirmą kartą susisiekus su tokiais asmenimis po Reglamento įsigaliojimo (el. paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis).

KAFF valdo ir tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina jos funkcijoms atlikti, taip pat tiek, kiek yra būtina įgyvendinti sudarytus susitarimus bei įgyvendinti KAFF įstatuose nurodytus įsipareigojimus.

KAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

1. KAFF Comet sistemoje renka, saugo ir naudoja tokius Dalyvių duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (ir/arba gimimo data), pilietybė (jei aktualu), gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, telefono numeris, sveikatos būklę apibūdinantys dokumentai (jei aktualu), elektroninio pašto adresas, teistumas (jei aktualu). KAFF renka išvardintus duomenis priklausomai nuo to, koks tai asmuo ir kokiu tikslu jis yra registuojamas Comet sistemoje.
2. KAFF renka, saugo ir naudoja tokius Tiekėjų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, išsilavinimo dokumentai (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti), individualios veiklos pažymos kopija (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti), teistumas (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti).
3. KAFF, administruodama interneto svetainę www.kaff.lt naudoja Google Analytics, kuri reikalinga minėtose svetainėse apsilankančių asmenų kiekio statistikai fiksuoti.
4. KAFF vardu asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini KAFF pavestų funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems, šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
5. KAFF atstovai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti KAFF turimus asmenų duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

KAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS COMET SISTEMOJE, JŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. KAFF tvarkomi Dalyvių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (ir/arba gimimo data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, telefono numeris, sveikatos būklę apibūdinantys dokumentai, elektroninio pašto adresas, teistumas.
2. KAFF saugo bei naudoja Žaidėjų, trenerių bei teisėjų duomenis tokiais tikslais (nuo 2018 m. visi minėtų asmenų duomenys bus kaupiami ir saugomi tik Comet sistemoje):
• nustatyti varžybų ir kitų renginių dalyvius, nustatyti jų tapatybes, lytį, amžių, sveikatos būklę, tinkamumą dalyvauti LFF ir jų Narių organizuojamose renginiuose ir varžybose kaip to reikalauja renginių/varžybų nuostatai, LFF, UEFA ir FIFA įstatai, nuostatai, reglamentai ir/ar sprendimai.
• Apsaugoti visus organizuoto futbolo dalyvius, drausti, suspenduoti, pašalinti iš organizuojamų varžybų ir/arba renginių.
• Rinkti, kaupti duomenis futbolo, kaip sporto šakos, vystymo tikslais, taip pat Dalyvių sveikatinimo tikslais;
• KAFF organizuojamų ir vykdomų varžybų, renginių oficialiuose dokumentuose, kaip to reikalauja renginių/varžybų nuostatai, LFF, UEFA ir FIFA įstatai, nuostatai, reglamentai ir/ar sprendimai.
3. Žaidėjų, trenerių bei teisėjų duomenys taip pat naudojami KAFF ir jų Narių organizuojamų renginių ir varžybų oficialiuose skelbimuose, protokoluose ir kituose su varžybų organizavimu susijusiuose dokumentuose.
4. KAFF Comet sistemoje saugo bei naudoja Administratorių prisijungimo bei veiksmų atlikimo duomenis tokiais tikslais:
• identifikuoti Administratorių atliktus Comet sistemoje esančių duomenų pakeitimus;
• identifikuoti bet kokius kitus atliktus veiksmus (tam tikrų dokumentų peržiūras, ataskaitų generavimą ir pan.) ir jų atlikimo laiką;
• neteisėto duomenų naudojimo, keitimo ar sunaikinimo prevencijai užtikrinti.
5. KAFF Comet sistemoje saugo bei naudoja šios politikos 4 punkte nurodytus duomenis tam, jog būtų apsaugoti kitų Comet sistemoje esančių asmenų duomenys, t. y. viešai paskelbus tam tikrą Comet sistemoje esančią informaciją, ją sunaikinus, suklastojus per klaidą sugadinus tam tikrus duomenis ar atlikus bet kokius kitus neleistinus veiksmus būtų galima identifikuoti tokius veiksmus atlikusį asmenį.
6. Žaidėjų, trenerių ir kitų Oficialių asmenų vardas, pavardė, fotografija gali būti naudojami KAFF ir/ ar jos rėmėjų reklamoje (tik turint atskirą asmens duomenų subjekto sutikimą/leidimą).

KAUNO APSKRITIES FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI KITŲ ASMENŲ DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. KAFF tvarkomi Tiekėjų asmens duomenys tokiais tikslais:
• asmens identifikavimo, t. y. asmens tapatybės nustatymui;
• sutartinių santykių įvykdymui;
• atsiskaitymui už suteiktas prekes ar paslaugas;
• prekių ar paslaugų pirkimo bei apmokėjimo už jas deklaravimui atitinkamose valstybinėse institucijose;
• Tiekėjų išsilavinimo, individualios veiklos pažymėjimo ir teistumo dokumentai renkami tik specifines paslaugas (pvz., treniravimo) teikiančių asmenų. Tokie duomenys yra būtini užtikrinti viešąjį interesą, nepilnamečių apsaugą, pakankamą kvalifikaciją pagal LFF, UEFA ir FIFA įstatus, nuostatus, reglamentus ir/ar sprendimus.
2. KAFF taip pat tvarko Oficialių asmenų, Narių valdymo organų vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, teistumą (tik kai to reikalauja KAFF įstatai). Šių asmenų duomenys KAFF yra tvarkomi tik tiek, kiek to reikalauja jų užimamos pareigos (pvz., KAFF valdymo organų narių identifikavimui, Oficialių asmenų informavimui apie KAFF vykdomą politiką, dokumentų perdavimui ir pan.), KAFF taikomi ir įgyvendinami teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS IR INFORMAVIMAS

1 .KAFF renka bei naudoja dviejų tipų asmens duomenis: būtinuosius ir papildomus.
• Būtinaisiais laikytini tie asmens duomenys be kurių perdavimo KAFF asmuo negalėtų teikti paslaugų, sudaryti sutarčių, dalyvauti organizuotame futbole, užimti tam tikras pareigas (KAFF rengiamose varžybose ir pan.).
• Papildomais laikytini tie duomenys, kuriuos asmenys KAFF perduoda savanoriškai ir kurie nėra būtini jų ir KAFF santykiams plėtoti (duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros tikslams įgyvendinti).
2. Asmens duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jų duomenis KAFF gali gauti:
• Tiekėjai su KAFF taikoma asmens duomenų Politika supažindinami iki sutartinių santykių pradžios, o sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis KAFF gauna sutarties su jais pasirašymo metu. Tiekėjai, kurių asmens duomenis KAFF yra gavusi bei tvarko iki Reglamento įsigaliojimo, apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami po Reglamento įsigaliojimo pirmos komunikacijos su jais metu.
• Dalyviai, išskyrus Žaidėjus, sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis pagal šioje Politikoje įtvirtintas taisykles, KAFF duoda pirmojo jų ir KAFF tarpusavio bendradarbiavimo metu, kai KAFF tokie duomenys yra reikalingi šioje Politikoje įtvirtintų tikslų įgyvendinimui bei Dalyviui sutikus perduoti tokius duomenis. Sutikimas yra duodamas pildant KAFF parengtą registracijos anketą.
• Žaidėjų asmens duomenys įprastai KAFF yra perduodami per trečiuosius asmenis: Klubus, sporto mokyklas, ugdančias futbolo žaidėjus (toliau vadinami KAFF partneriais). Bet kuriam iš KAFF partnerių registruojant Žaidėjus Comet sistemoje ar kitu būdu (pvz., nustatytos formos paraiškomis) registruojant juos KAFF organizuojamose varžybose yra pateikiama Žaidėjo registracijos forma, kurioje Žaidėjai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų tvarkymo tikslus, tam tikrų asmens duomenų galimą viešinimą bei sutikimą perduoti savo asmens duomenis KAFF. Tik užpildę KAFF pateiktą formą Žaidėjai yra registruojami Comet sistemoje. Kai Žaidėjas yra registruojamas per KAFF partnerį, KAFF partneris turi KAFF užtikrinti (ir KAFF prašymu pateikti įrodymus), kad jis turi Žaidėjo leidimą perduoti KAFF tvarkyti jo asmens duomenis.
• Jeigu KAFF registruojamas Žaidėjas yra jaunesnis nei 18 metų, bet ne jaunesnis nei 16 metų, KAFF partneris užtikrina (ir KAFF prašymu pateikia įrodymus), kad yra gavęs tokio Žaidėjo ir jo tėvų ar globėjų sutikimą perduoti KAFF tvarkyti Žaidėjo asmens duomenis. Jeigu registruojamas jaunesnis nei 16 metų Žaidėjas, jį registruojantis KAFF partneris privalo turėti rašytinį jo tėvų ar globėjų sutikimą perduoti KAFF tvarkyti Žaidėjo asmens duomenis.
• Visi Žaidėjai ir/ar jų tėvai arba globėjai yra informuojami, kad Žaidėjų asmens duomenys, valdomi ir tvarkomi KAFF, nėra vieši, tačiau Žaidėjo vardas, pavardė, amžius (jei aktualu) ir foto nuotrauka gali būti skelbiami viešai spaudoje ar internete kartu su Žaidėjo pasiekimais futbole ir/ ar kita jo veikla, susijusia su futbolu.
• KAFF taip pat tvarko Oficialių asmenų, kurie veikia KAFF organizacijoje, asmens duomenis, kaip tai numatyta ir tiek, kiek to reikalauja LFF, UEFA ir FIFA įstatai, reglamentai, nuostatai. Visi tokie asmenys, tapdami KAFF organizacijos dalimi, yra supažindinami su šia Politika el.paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis. Tais atvejais, kai prie KAFF organizacijos prisijungiančių asmenų duomenis KAFF perduoda tretieji asmenys (pvz., Nariai, Klubai ir kt.), jie užtikrina, kad turi tokių asmenų sutikimą perduoti jų asmens duomenis KAFF ir KAFF pareikalavus tokį asmens sutikimą pateikti KAFF.

ASMENS SUBJEKTŲ TEISĖS

1. Kiekvienas asmens duomenų subjektas turi teisę:
• pareikalauti KAFF pateikti visus surinktus bei KAFF tvarkomus duomenis apie jį, t.y. turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
• bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šioje Politikoje numatytų tikslų bei principų. Taip pat tais atvejais, kai asmuo laiko, kad jo asmens duomenų tvarkymas nėra reikalingas jo ir KAFF santykiams plėtoti arba kai tokie santykiai nutrūksta ir duomenų tvarkymas KAFF nėra būtinas;
• reikalauti KAFF, jog jo asmens duomenys būtų ištaisyti (jeigu KAFF turimi duomenys yra klaidingi);
• reikalauti ištrinti jo turimus asmens duomenis (ši teisė yra neabsoliuti ir KAFF pažymi, kad tam tikri duomenys, kuriuos KAFF  tvarko viešųjų interesų užtikrinimui, ne visais atvejais gali būti ištrinti, pvz., KAFF vykdomų varžybų protokolai, sąskaitų-faktūrų ir kt. duomenys). KAFF turi pareigą ištrinti asmens duomenis tiek, kiek tai nepažeistų jos įsipareigojimų, numatytų Lietuvos Respublikos bei tarptautiniuose teisės aktuose;
• nesutikti, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais;
• reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, kaip tai numatyta Reglamente;
• gauti informaciją iš kur KAFF gavo jo asmens duomenis, jei tokius duomenis KAFF perdavė ne pats asmens duomenų subjektas tiesiogiai;
• į duomenų perkeliamumą, kai tokie asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (pvz., duomenys iš Comet sistemos, duomenys iš buhalterinės apskaitos sistemų ir pan.);
• paduoti skundą dėl jo netinkamai tvarkomų asmens duomenų atsakingai institucijai (skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. KAFF rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@kaff.lt arba telefonu: +370 652 652 15 su atsakingais asmenimis KAFF, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas).
2. KAFF gavusi asmens prašymą ar paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsakymą pateikia per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo ar paklausimo gavimo dienos. Nagrinėjami tik tie prašymai ar paklausimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@kaff.lt arba paštu Aukštaičių g. 51, Kaunas).
3. Jeigu asmuo dėl jo tvarkomų asmens duomenų kreipiasi į KAFF daugiau nei vieną kartą per metus, arba asmens prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, KAFF už šios informacijos pateikimą gali imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys tokios informacijos pateikimo sąnaudų. Apie tokio mokesčio privalomumą KAFF informuoja asmenį iš anksto, prieš pateikdama prašomą informaciją.

DUOMENŲ LAIKYMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS

1. Comet sistema tai - internetu pasiekiama sistema, kurioje vykdomos kasdienės futbolo operacijos, susijusios su Dalyvių registracija ir jų dalyvavimu futbolo veikloje. Comet naudojama varžybų administravimui, duomenų apdorojimui futbolo vystymo tikslais, taip pat duomenų pateikimas į viešąsias erdves.
2. Prieigą prie Comet sistemos turi: KAFF darbuotojai bei atstovai, Klubo atstovai, žiniasklaidos atstovai, teisėjai bei kiti Oficialūs asmenys, dalyvaujantys futbolo veikloje.
3. Comet sistemoje yra keletas prieigos tipų - priklausomai nuo Administratoriaus įgaliojimų, jis gali matyti tik dalį Comet patalpintos informacijos, tik dalį jos koreguoti ir pan.
4. Comet sistemos apsauga - visi Comet sistemoje atlikti veiksmai saugomi specialiuose apsaugotuose serveriuose (juodojoje dėžėje). Ši sistema sukurta, saugoma bei administruojama Europos Sąjungoje įsteigtos įmonės. Comet sukurta taip, kad įvykus techniniams ar kitokiems gedimams, joje saugomi duomenys būtų lengvai atkuriami. Duomenų perdavimas tinkle yra apsaugotas SSL protokolu.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO TRETIESIEMS ASMENIMS ATVEJAI

1. Kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai, asmens duomenų subjektų duomenys gali būti/ yra perduodami įgaliotoms valdžios institucijoms (pvz., teismams, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).
2. Žaidėjų, trenerių, teisėjų ir kitų Oficialių asmenų duomenys gali būti perduoti FIFA ar UEFA bei jų narėms, esant prašymui (pvz., Žaidėjų perėjimo iš Lietuvos į kitos valstybės klubą atveju, KAFF perduoda tokio žaidėjo duomenis tos valstybės nacionalinei futbolo federacijai, kuri yra pripažinta FIFA ir/ ar UEFA).
3. Kitais atvejais asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti perduodami tik asmens duomenų subjektų prašymu.

PRANEŠIMAI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS

1. KAFF gerbia ir saugo visus jai perduotus tvarkyti asmens duomenis bei deda maksimalias pastangas tokius duomenis naudoti tik teisėtais ir pagrįstais tikslais ir tik asmens duotame sutikime nurodytais tikslais.
2. Administratoriai ar bet kurie kiti asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
3. KAFF, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas Technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
4. Įvykus asmens duomenų pažeidimams, neleistinam asmens duomenų nutekėjimui ar perdavimui tretiesiems asmenims, KAFF įsipareigoja per trumpiausią įmanomą terminą apie tai informuoti Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją ir asmenį, kurio asmens duomenys buvo neteisėtai panaudoti. Įvykus asmens duomenų, kurie yra KAFF žinioje, pažeidimui, KAFF įsipareigoja dėti maksimalias pastangas tokį pažeidimą pašalinti per trumpiausius terminus, surasti už tai atsakingus asmenis bei atlygnti padarytą žalą (jei tokia būtų).
5. Skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai turi teisę paduoti kiekvienas asmens duomenų subjektas (buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt). KAFF rekomenduoja visada prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@kaff.lt arba telefonu: +370 652 652 15 su  KAFF, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas bei pašalintas pažeidimas.

DUOMENŲ LAIKYMO TERMINAI

1. KAFF saugo dokumentus, kuriuose yra asmens duomenys, ne ilgiau nei Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. V-100 įsakymu patvirtintoje bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje numatyti minimalūs dokumentų saugojimo terminai.
2. Su futbolo varžybomis bei futbolu kaip sporto šaka susiję asmens duomenys KAFF gali būti saugomi neribotai, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, futbolo statistikos vedimui, atsižvelgiant į jų svarbą futbolo vystymui.
3. Tiesioginės rinkodaros tikslams renkami duomenys KAFF saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus.

KAFF ADMINISTRUOJAMOS INTERNETO SVETAINĖS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

1. KAFF valdo ir administruoja interneto svetainę www.kaff.lt
2. KAFF minėtoje interneto svetainėje nenaudoja savo sukurtų slapukų.
3. Minėtoje svetainėse KAFF naudoja tik Google Analytics, kuris yra skirtas sekti svetainėse apsilankančių asmenų kiekį (statistikai).
4. KAFF informuoja, kaip galima atsisakyti slapukų naudojimo: dauguma interneto naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus. Tačiau kiekvienas turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti naršyklės nustatymus, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., „pagalbos (ang. help)" sekcija kiekvienoje naršyklėje. Pasinaudojus minėta pagalba galite bet kada ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją “delete cookies”.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS IR PASKELBIMAS

1. Ši Politika yra patvirtinta ir įsigalioja KAFF Prezidento 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu.
2. Ši Politika yra viešai skelbiama internete adresu www.kaff.lt.
3. KAFF turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką apie tai viešai pranešdama internete adresu www.kaff.lt.
4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami KAFF internetiniame tinklalapyje.
5. Jeigu asmuo nesutinka su nauja Politikos redakcija bei joje dėstomomis nuostatomis, jis turi teisę, šioje Politikoje nustatyta tvarka, reikalauti, kad KAFF sustabdytų jo asmens duomenų tvarkymą.
Prisiminti
Registruotis
Pamiršau slaptažodį
Hegelmann Litauen 25 20 2 3 +59 62
Šilas 25 19 2 4 +36 59
Sveikata 24 17 1 6 +38 52
Nevėžis B 24 13 1 10 +24 40
Viltis 24 10 6 8 +8 36
Sūduva B 24 11 2 11 +21 35
FM Ateitis 24 10 4 10 +14 34
BFA 24 10 2 12 -12 32
Kauno Žalgiris B 24 8 4 12 -13 28
Jonava B 24 6 6 12 -23 24
DFK Dainava B 24 6 2 16 -13 20
Panerys 24 6 0 18 -106 18
Tera 24 4 2 18 -33 14
Kėdainiai 12 8 2 2 +25 26
Lietava 12 6 1 5 +5 19
Prienai 12 4 1 7 -14 13
Hegelmann Litauen B 12 3 2 7 -16 11
Arsenalas 8 7 0 1 +14 21
Virpstas 8 4 1 3 -4 13
Kauno Žalgiris B 8 2 0 5 -4 8
Kazlų Rūda 8 2 0 6 -6 6
Kauno apskrities futbolo federacija. Visos teisės saugomos įstatymų. 2007-2018 kaff.lt info@kaff.lt